بسته های آموزشی

بسته های آموزشی شامل فیلم های کلاسی، جزوات آموزشی، کارگاه های عملی، استانداردهای بروز شده، که با توجه به نیاز آموزشی داوطلبین محترم توسط مدرس دوره تهیه گردیده است.