دوره مخازن ذخیره

ٱموزش مجازی دوره مخازن ذخیره

بازرسی ساخت مخازن ذخیره       دوره تخصصی بازرسی مخازن ذخیره (طبق API 650) (ویژه رشته های فنی و مهندسی، دانشجویان، تکنسین ها و سایرعلاقه مندان) مدرس دوره: مهندس محمد ادب آوازه «لطفاً جهت مشاهده رزومه مدرسان به قسمت مدرسان