مدرک

افتخارات،عضویت ها و مشارکت ها

  >>  عضویت ها درمرکز آموزش مجازی نفت فا با توجه به امکانات موجود در دنیای مجازی اکثر موسسات اروپایی روش سنتی جهت برگزاری دوره های آموزشی را کنار گذاشته و اقدام به برگزاری کلاس هایشان از طریق اینترنت بدون